Header image

Joanna Gazda

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO Studio Kreatywne Joanna Tor-Gazda

Ostatnia aktualizacja: 08/03/2022

 §1 INFORMACJE OGÓLNE

 1. Sklep internetowy Studio Kreatywne (dalej zwany także Sklepem) dostępny na stronie internetowej www.joanna.gazda.me prowadzony jest przez Joannę Tor-Gazdę  prowadzącą działalność gospodarczą:

Joanna Tor-Gazda Studio Kreatywne

Os. Szkolne 35/48, 31-978 Kraków 

NIP 6772190624 

REGON 120178937 

zwaną dalej również „Sprzedającym”. 

 1. Kontakt ze Sprzedającym możliwy jest:

– za pośrednictwem e-mail: joanna@dostrajanie.pl

 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania ze sklepu internetowego, zasady i tryb zawierania umów między Kupującym a Sklepem, w tym dotyczące zawierania umów na odległość, drogą elektroniczną.
 2. Niniejszy Regulamin jest przeznaczony zarówno dla konsumentów jak i przedsiębiorców, przy czym do zawierania umów z przedsiębiorcami stosuje się ogólne przepisy kodeksu cywilnego o zawieraniu umów między przedsiębiorcami. 
 3. Regulamin jest dostępny pod adresem https://joanna.gazda.me/regulamin na stronie www.joanna.gazda.me Regulamin może zostać w każdym momencie pobrany w postaci pliku pdf.
 4. Klient powinien zaakceptować Regulamin zanim złoży zamówienie, gdyż po jego zaakceptowaniu postanowienia niniejszego Regulaminu są wiążące dla składanego zamówienia. 

 §2 DEFINICJE 

1) Sklep/Sklep internetowy/: sklep internetowy prowadzony na stronie  www.joanna.gazda.me przez Sprzedającego

2) Sprzedający:  Joanna Tor-Gazda  prowadząca działalność gospodarczą wpisaną do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej (CEIDG): Joanna Tor-Gazda Studio Kreatywne, Os. Szkolne 35/48, 31-978 Kraków, NIP 6772190624, REGON 120178937 

E-mail: joanna@dostrajanie.pl

Nr rachunku bankowego: 71 1140 2004 0000 3602 7918 5743

3) Kupujący/Klient: każdy podmiot dokonujący zakupu w Sklepie  – osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, osoba prawna lub jednostka nieposiadająca osobowości prawnej, której odrębne przepisy przyznają zdolność prawną – będący Konsumentem lub Przedsiębiorcą 

4) Konsument: osoba fizyczna zawierająca ze Sprzedającym umowę, której przedmiot nie jest związany bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową

5) Przedsiębiorca: osoba fizyczna, osoba prawna lub  jednostka organizacyjna niebędąca osobą prawną, której odrębna ustawa przyznaje zdolność prawną, wykonująca we własnym imieniu działalność gospodarczą, która korzysta ze Sklepu w celach związanych z tą działalnością

6) Produkty: treści cyfrowe, w tym produkty elektroniczne a także produkty fizyczne oferowane w Sklepie, opisane szczegółowo w Regulaminie oraz opisane na stronie Sklepu 

7) Wada fizyczna:  niezgodność rzeczy sprzedanej z umową, a w szczególności jeśli rzecz:

 1. nie ma ona właściwości, które rzecz tego rodzaju powinna mieć ze względu na cel w umowie oznaczony albo wynikający z okoliczności lub przeznaczenia;
 2. nie ma właściwości, o których istnieniu Sprzedający zapewnił Konsumenta,
 3. nie nadaje się do celu, o którym Konsument poinformował Sprzedającego przy zawarciu umowy, a Sprzedający nie zgłosił zastrzeżenia co do takiego jej przeznaczenia;
 4. została Konsumentowi wydana w stanie niezupełnym;

8) Wada prawna: rzecz sprzedana stanowi własność osoby trzeciej albo jest obciążona prawem osoby trzeciej, a także jeżeli ograniczenie w korzystaniu lub rozporządzaniu rzeczą wynika z decyzji lub orzeczenia właściwego organu.

9) Regulamin: niniejszy Regulamin

 §3 USŁUGI ŚWIADCZONE DROGĄ ELEKTRONICZNĄ 

 1. Sprzedający świadczy na rzecz Klientów usługi drogą elektroniczną, za pośrednictwem Sklepu www.joanna.gazda.me/sklep a usługi te polegają przede wszystkim na umożliwieniu złożenia zamówienia w celu zawarcia umowy między Sprzedającym a Kupującym dotyczącej produktów opisanych w Sklepie.
 2. Ponadto, jeżeli Kupujący składając zamówienie zapisze się do newslettera, to na jego rzecz świadczona jest usługa elektroniczna w postaci przesyłania wiadomości e-mail z informacjami o ofertach Sklepu, do czasu wypisania się z newslettera.
 1. Do korzystania ze Sklepu, w tym przeglądania asortymentu oraz składania zamówień, niezbędne są:
 2. urządzenie końcowe z dostępem do sieci Internet i przeglądarką internetową
 3. aktywne konto poczty elektronicznej (e-mail), 
 4. włączona obsługa plików cookies
 5. Sprzedający nie pobiera żadnych opłat za komunikację z nim z wykorzystaniem środków porozumiewania się na odległość, natomiast odpłatne są Produkty oferowane w Sklepie. Kupujący ponosi koszty komunikacji ze Sprzedającym w wysokości wynikającej z umowy Kupującego z podmiotem dostarczającym mu usługi telekomunikacyjne. 
 6. Sprzedający zapewnia bezpieczeństwo danych przekazywanych za pośrednictwem Sklepu. 
 7. Wszelkie reklamacje związane z funkcjonowaniem Sklepu, Kupujący może zgłaszać wysyłając e-mail na adres reklamacje@dostrajanie.pl. W wiadomości e-mail z reklamacją Kupujący powinien podać imię i nazwisko, adres do korespondencji, a także rodzaj i datę wystąpienia nieprawidłowości związanej z funkcjonowaniem Sklepu. Sprzedawca będzie rozpatrywać wszelkie reklamacje w terminie do 14 dni od otrzymania reklamacji i poinformuje Kupującego o jej rozstrzygnięciu wysyłając odpowiedź e-mail na adres e-mail Kupującego. 

 §4 OFERTA SKLEPU

 1. Przeglądanie asortymentu Sklepu nie wymaga zakładania Konta. Składanie zamówień przez Klienta na Produkty znajdujące się w asortymencie Sklepu, zgodnie z § 5,  możliwe jest przez podanie niezbędnych danych osobowych i adresowych umożliwiających realizację zamówienia bez zakładania Konta (nie można złożyć zamówienia anonimowo lub pod pseudonimem).
 2. Za pośrednictwem Sklepu między Kupującym a Sprzedającym może zostać zawarta
 3. a) umowa o dostarczenie treści cyfrowych, w tym produktów elektronicznych: 

– kursów i warsztatów on-line (w tym dostęp do warsztatów i spotkań odbywanych on-line w czasie rzeczywistym)

– e-booków i webinarów 

– innych materiałów w postaci elektronicznej zgodnych z opisem w Sklepie a powiązanych z kursami i warsztatami wskazanymi wyżej, w tym pliki do samodzielnego druku

 1. b)  umowa sprzedaży fizycznych produktów wskazanych na stronie Sklepu
 2. Podane w Sklepie ceny są cenami brutto.
 3. W przypadku produktów fizycznych kupionych w Sklepie:

– miejscem dostawy produktu może być tylko miejscowość na terytorium Polski i Europy

– do ceny produktu doliczona zostaje osobno opłata za przesyłkę – widoczna za każdym razem przy składaniu zamówienia

– szczegóły dotyczące dostawy opisane są w §7 

 1. Płatności za zakupy w sklepie internetowym odbywają się w systemie płatności on-line za pośrednictwem Serwisu Paypal lub przelewu bankowego.

 §5 ZAWARCIE UMOWY I PŁATNOŚĆ

 1. Zawarcie umowy  sprzedaży między Kupującym a Sprzedającym następuje poprzez złożenie i zatwierdzenie przez Kupującego zamówienia za pośrednictwem formularza w sklepie internetowym na zasadach opisanych poniżej. 
 2. Zamówienia można składać 24 godziny na dobę przez 7 dni w tygodniu. 
 1. Zamówienie może być składane bez logowania. W celu złożenia zamówienia Kupujący powinien wykonać co najmniej następujące czynności, z których część może być wielokrotnie powtarzana:
 2. dodanie do koszyka produktu; wskazanie ilości produktów, których dotyczy zamówienie, 
 3. wskazanie danych koniecznych do realizacji umowy tj. imienia i nazwiska, adresu, adresu e-mail, numeru telefonu
 4. w przypadku zakupu produktu fizycznego: podanie adresu dostawy i sposobu dostawy wybranego spośród tych oferowanych odpłatnie przez Sprzedającego; 
 5. wybór sposobu płatności
 6. akceptację regulaminu, Polityki Prywatności oraz wyrażenie zgód dotyczących danych osobowych jeżeli są potrzebne
 7. zatwierdzenie ostatecznego zamówienia zawierającego m.in. informacji o łącznej cenie przedmiotu umowy poprzez użycie przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Kupuję i płacę” 
 8. Wypełnienie formularza zamówienia zakończone użyciem przycisku „Zamawiam z obowiązkiem zapłaty” lub „Kupuję i płacę” jest jednoznaczne z zawarciem przez Kupującego umowy sprzedaży. Składając zamówienie Klient potwierdza, że jest pełnoletni i posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 
 9. W przypadku wyboru płatności za pośrednictwem serwisu Paynow, po zawarciu umowy Klient jest przekierowywany na stronę serwisu Paynow.pl w celu umożliwienia jej dokonania i sfinalizowania zamówienia. Płatności za pośrednictwem Przelewy24.pl odbywają się na zasadach wskazanych w regulaminie tej platformy . Informacje o Przelewy24.pl dostępne są na stronie  https://www.paynow.pl a platformę tą prowadzi mElements S.A.,ul. Prosta 18,00-850 Warszawa
 10. Klient otrzymuje niezwłocznie potwierdzenie złożenia zamówienia i zawarcia umowy na wskazany przez siebie adres e-mail.  
 11. W przypadku wyboru płatności bezpośrednio przelewem na konto Sprzedającego, Klient po złożeniu zamówienia z obowiązkiem płatności otrzyma potwierdzenie złożenia tego zamówienia na podany przez siebie e-mail i zobowiązany jest do dokonania przelewu w terminie 1 dnia od daty złożenia zamówienia.  Po otrzymaniu przez Sprzedającego wpłaty na konto, Klient otrzyma potwierdzenie zawarcia umowy na wskazany przez siebie adres e-mail. 

§6 DOSTARCZENIE PRZEDMIOTU UMOWY: TREŚCI CYFROWE, PRODUKTY ELEKTRONICZNE 

[KURSY I WARSZTATY] 

 1. W przypadku umowy dotyczącej kursu lub warsztatu on-line, po dokonaniu zapłaty Kupujący otrzymuje na podany przez siebie przy składaniu zamówienia adres, e-mail ze Sklepu z instrukcją uzyskania dostępu do kursu lub warsztatu.
 2. Dostęp do kursu lub warsztatu on-line może odbywać się za pomocą specjalnej platformy kursowej, strony internetowej, listu elektronicznego lub  za pośrednictwem grupy na platformie Facebook. W przypadku platformy, w celu uzyskania dostępu do kursu lub warsztatu Sprzedającego (w tym o datach i godzinach warsztatów lub spotkań on-line), konieczne będzie założenie przez Kupującego konta użytkownika danej platformy lub korzystanie z jego już istniejącego konta. W przypadku specjalnej strony internetowej z kursem, kupujący otrzyma adres strony i hasło dostępu.
 3. W przypadku kursów i warsztatów on-line: dostęp do treści wchodzących w ich skład może być ograniczony czasowo, zgodnie z informacjami zawartymi w opisie na stronie Sklepu. Po upływie wskazanego okresu czasu, Kupujący utraci dostęp do kursu. W przypadku warsztatów i spotkań on-line odbywających się w czasie rzeczywistym, ich treść i przebieg mogą być utrwalane i dostęp do nich po ich odbyciu się może być umożliwiony dla Kupującego- informacja o tym będzie przekazywana każdorazowo przez Kupującego na początku warsztatów  – 
 4. W przypadku, gdy kurs lub warsztat on-line odbywać się będą za pomocą specjalnej platformy kursowej, Kupujący będzie zobowiązany do korzystania z niej zgodnie z jej regulaminem, w szczególności nie udostępniając swoich danych dostępowych osobom trzecim i nie rozpowszechniając kursów/warsztatów ani ich fragmentów.
 5. Brak uczestnictwa Kupującego w warsztatach i spotkaniach on-line odbywających się w czasie rzeczywistym, nie wpływa na realizację umowy przez Sprzedającego i nie jest podstawą do odstąpienia od umowy, jej rozwiązania albo ubiegania się o zwrot uiszczonej opłaty. W przypadkach, gdy brak uczestnictwa Kupującego wynikał ze zdarzeń losowych, Sprzedający może podjąć decyzje o powtórzeniu spotkania on-line specjalnie dla Kupującego. 

[E-BOOKI I POZOSTAŁE PRODUKTY ELEKTRONICZNE] 

 1. W przypadku umowy dotyczącej produktu elektronicznego tj. e-booka, webinaru, innych materiałów elektronicznych (innych niż kursy i warsztaty opisane odrębnie powyżej), po dokonaniu zapłaty  Kupujący otrzymuje na podany przez siebie przy składaniu zamówienia adres, e-mail ze Sklepu z tym produktem (w postaci pliku cyfrowego) lub e-mail z instrukcją pobrania tego produktu elektronicznego  lub uzyskania do niego dostępu.

[KWESTIE OGÓLNE]

 1. Treści cyfrowe objęte zamówieniem Kupującego uważa sie za dostarczone mu w całości z chwilą wysyłki przez Sprzedającego wiadomości e-mail, o której mowa powyżej w ust. 2. W przypadku kursu lub warsztatu on-line treści cyfrowe objęte zamówieniem oraz usługi świadczone w związku z realizacją zamówienia przez Sprzedającego (spotkania i warsztaty odbywające się on-line w czasie rzeczywistym) uważa się za dostarczone i wykonane z chwilą zalogowania się po raz pierwszy na platformę kursową lub z chwilą otrzymania linku i hasła do strony internetowej kursu albo dołączenia do grupy na platformie Facebook, niezależnie od uczestnictwa Kupującego w spotkaniach i warsztatach odbywających sie on-line w czasie rzeczywistym. 

§7 DOSTARCZENIE PRZEDMIOTU UMOWY: PRODUKTY FIZYCZNE

 1. W przypadku zamówień i zakupów dotyczących produktów fizycznych, realizacja zamówienia następuje przez wysyłkę zakupionego produktu na adres Kupującego wskazany przez niego przy składaniu zamówienia.
 1. Miejscem dostawy produktu zakupionego w Sklepie może być miejscowość na terytorium Polski Wysyłka produktu za granicę wymaga wcześniejszego skontaktowania się ze Sprzedającym za pośrednictwem e-mail: ……..w celu ustalenia miejsca i kosztów wysyłki. 
 2. Koszty dostawy produktów fizycznych ponosi Kupujący. Sposoby i koszty dostawy produktów fizycznych wskazane są przy składaniu zamówienia, na stronie Sklepu.
 1. Produkty fizyczne wysyłane są w ciągu 2 dni roboczych od momentu otrzymania płatności/złożenia zamówienia.
 2. Zamówienie uważa się za zrealizowane w chwili nadania przesyłki do Kupującego a Sprzedający wysyła do Kupującego numer nadawczy przesyłki. 

 §8 PRAWO DO ODSTĄPIENIA OD UMOWY

 1. Kupującym, którzy są konsumentami, przysługuje prawo do odstąpienia od umowy zawartej na odległość, bez podania przyczyny:

– w terminie 14 dni od dnia objęcia w posiadanie kupionych produktów fizycznych

–  w terminie 14 dni od dnia zawarcia umowy o dostarczenie treści cyfrowych, z zastrzeżeniem ust. 2 

 1. Prawo do odstąpienia od umowy nie przysługuje: 

–   Kupującym zawierającym umowę jako przedsiębiorcy (nie konsumenci)

–  w odniesieniu do umów o dostarczanie treści cyfrowych (w tym produktów elektronicznych), które nie są zapisane na nośniku materialnym, jeżeli spełnianie świadczenia rozpoczęło się za wyraźną zgodą Konsumenta przed upływem terminu do odstąpienia od umowy i po poinformowaniu go przez Sprzedającego o utracie prawa odstąpienia od umowy

 1. W przypadku treści cyfrowych chwilą rozpoczęcia świadczenia jest doręczenie Kupującemu wiadomości e-mail z instrukcją uzyskania dostępu do tych treści. 
 2. Aby skorzystać z prawa odstąpienia od umowy, Kupujący – konsument  musi poinformować Sprzedającego składając jednoznaczne oświadczenie o odstąpieniu od umowy:

– drogą pocztową wysyłając je na adres Sprzedającego

– drogą elektroniczną, przesyłając na adres e-mail Sprzedającego

 1. Kupujący – konsument może skorzystać z wzoru formularza odstąpienia od umowy udostępnionego przez Sprzedającego na jego stronie internetowej, ale nie jest to obowiązkowe.
 1. Sprzedający niezwłocznie potwierdzi Konsumentowi na e-mail (podany przy zawieraniu umowy i inny jeżeli został podany w złożonym oświadczeniu) otrzymanie oświadczenia o odstąpieniu od umowy.
 2. W przypadku odstąpienia od umowy, umowa jest uważana za niezawartą.
 1. W przypadku odstąpienia od umowy Sprzedający zwraca Klientowi-konsumentowi wszelkie otrzymane od niego płatności, w tym koszty przesyłki (dostarczenia) przedmiotu umowy w przypadku produktów fizycznych. Obowiązek zwrotu kosztów przesyłki nie dotyczy kosztów dodatkowych, które wynikają z tego, że Klient-konsument wybrał  inny sposób dostarczenia niż najtańszy zwykły sposób oferowany przez Sprzedającego.
 2. Zwrot płatności następuje niezwłocznie, a w każdym przypadku nie później niż 14 dni od dnia, w którym Sprzedający został poinformowany o decyzji Klienta-konsumenta o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy zawartej na odległość. 
 3. Zwrot płatności nastąpi przy użyciu takich samych sposobów płatności, jakie zostały użyte przez Klienta-konsumenta przy zawieraniu umowy, chyba że Konsument wyraźnie zgodził się na inny sposób płatności, który nie wiąże się dla niego z żadnymi kosztami. Kupujący nie ponosi żadnych dodatkowych kosztów związanych ze zwrotem uiszczonych kwot.
 4. Sprzedający może wstrzymać się ze zwrotem zapłaty otrzymanej od Konsumenta do chwili otrzymania rzeczy z powrotem lub dostarczenia przez Konsumenta dowodu jej odesłania, w zależności od tego, które zdarzenie nastąpi wcześniej.

[produkty fizyczne] 

 1. W przypadku produktów fizycznych Konsument ma obowiązek zwrócić rzecz Sprzedającemu niezwłocznie, jednak nie później niż 14 dni od dnia, w którym odstąpił od umowy. Do zachowania terminu wystarczy odesłanie rzeczy przed jego upływem.
 2. Konsument odsyła rzeczy będące przedmiotem umowy, od której odstąpił na własny koszt i ryzyko, także jeżeli produkt podlegający zwrotowi ze względu na swój charakter nie może zostać w zwykły sposób odesłany pocztą.
 3. Konsument ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będącej przedmiotem umowy a będące wynikiem korzystania z niej w sposób inny niż było to konieczne do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania rzeczy.

 §9 WARUNKI REKLAMACJI  

 1. Sprzedający zobowiązuje się dostarczyć Klientowi zamówioną rzecz oraz treść cyfrową bez wad prawnych a także bez wad fizycznych, o właściwościach, o których Klient został zapewniony w trakcie składania zamówienia.  
 2. Sprzedający ponosi wobec Kupujących-konsumentów odpowiedzialność za wady towaru na zasadach określonych w przepisach ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks cywilny w szczególności w art. 556 i następnych Kodeksu Cywilnego. W przypadku sprzedaży niebędącej sprzedażą konsumencką, na podstawie art. 558 § 1 Kodeksu Cywilnego wyłącza się przepisy o rękojmi zawarte w Kodeksie Cywilnym.
 3. Reklamacje z tytułu rękojmi Konsument może złożyć:

– listownie – na adres Sprzedającego wskazany w par. 1 Regulaminu

– lub za  pośrednictwem e-mail: reklamacje@dostrajanie.pl

 1. Poprawnie złożona reklamacja powinna zawierać: imię, nazwisko, adres, adres e-mail Konsumenta, datę zawarcia umowy sprzedaży stanowiącej podstawę reklamacji, przedmiot reklamacji ze wskazaniem żądania Konsumenta, wszelkie okoliczności uzasadniające reklamację.
 2. Występując ze stosownym żądaniem lub składając oświadczenie, Konsument powinien, na koszt Sprzedawcy, dostarczyć wadliwą rzecz Sprzedawcy w celu umożliwienia mu zbadania rzeczy i zajęcia stanowiska odnośnie do zasadności zgłoszonego żądania lub złożonego oświadczenia. 
 3. Jeżeli podane w reklamacji dane lub informacje wymagają uzupełnienia, przed rozpatrzeniem reklamacji Sprzedający  zwróci się do składającego reklamację o jej uzupełnienie we wskazanym zakresie.
 4. Sprzedający  rozpoznaje reklamację w terminie 14 dni od daty jej otrzymania. Odpowiedź na reklamację wysyłana jest na podany przez Konsumenta adres e-mail bądź na adres poczty tradycyjnej. Jeżeli w ciągu 14 dni Sprzedający nie ustosunkuje się do żądań, oznacza to, iż uznał żądania za uzasadnione.

§10 PRZETWARZANIE DANYCH OSOBOWYCH

1.Szczegółowe zasady przetwarzania danych osobowych przez Sprzedającego reguluje Polityka Prywatności,która jest dostępna przez cały czas na stronie https://joanna.gazda.me/polityka-prywatnosci_/ 

 1. Podane przez Klientów dane osobowe, Sprzedający zbiera i przetwarza zgodnie z przepisami Rozporządzenia Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r. w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (tzw. RODO). Podstawy prawne  gromadzenia i przetwarzania danych to: 
 1. a) art. 6 ust. 1 lit. B RODO  – w odniesieniu do realizacji umowy o świadczenie Usługi elektronicznej oraz zawarcia umowy sprzedaży; 
 2. b) art. 6 ust. 1 lit. C RODO – w odniesieniu do przetwarzania danych po wykonaniu umowy w celu wywiązania się z obowiązków podatkowych i rachunkowych; 
 3. c) art. 6 ust. 1 lit. F  – w odniesieniu do dochodzenia roszczeń, rozpoznawania reklamacji, zastrzeżeń i zapytań klientów, zbierania danych w celach statystycznych;
 4. d) art. 6 ust. 1 lit.A RODO – w zakresie wysyłki informacji handlowych drogą elektroniczną. 
 5. Oferta Sklepu internetowego Dostrajanie może być przeglądana bez konieczności rejestracji, zakładania Konta czy podawania danych osobowych.
 6. Podczas przeglądania strony internetowej – odwiedzania Sklepu, pewne dane są zbierane automatycznie: adres IP, nazwa domeny, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego. Dane te mogą być zbierane przez pliki cookies – polityka cookies stanowi odrębny dokument dostępny na stronie Sprzedającego i do którego odsyła również specjalny komunikat pojawiający się po wejściu na stronę Sprzedającego.

 §11 POSTANOWIENIA KOŃCOWE

 1. Wszelkie spory między Sprzedającym a Kupującymi będą rozstrzygane przez sądy powszechne, jeśli strony nie dojdą wcześniej do porozumienia w drodze polubownej.  Rozstrzyganie sporów powstałych pomiędzy Sprzedającym a Klientem nie będący Konsumentem zostaje poddane sądowi właściwemu ze względu na siedzibę Sprzedającego. 
 2. Żadne z postanowień niniejszego regulaminu nie ma na celu naruszenia praw Kupującego. Nie może być również w ten sposób interpretowane, gdyż w przypadku niezgodności jakiejkolwiek części regulaminu z obowiązującym prawem Sprzedający deklaruje bezwzględne podporządkowanie się i stosowanie przepisów obowiązującego prawa w miejsce zakwestionowanego przepisu regulaminu.
 3. Sprzedający ma prawo do zmiany Regulaminu. Zmiana staje się skuteczna w terminie wskazanym przez Sprzedającego, który nie może być krótszy niż 7 dni od momentu udostępnienia  na stronie www.joanna.gazda.me zmienionego Regulaminu, z zastrzeżeniem, że do zamówień złożonych przed wejściem w życie zmian zastosowanie mają postanowienia dotychczas obowiązującego Regulaminu. Sprzedający powiadomi Klienta o każdorazowej zmianie Regulaminu, w formie komunikatu przesłanego zarejestrowanym Klientom na adres e-mail podany przez Klienta przy zakładaniu Konta.
 4. Aktualna wersja regulaminu jest zawsze dostępna w zakładce „Regulamin” [link: www.dostrajanie.pl/regulamin] W trakcie realizacji zamówienia oraz w całym okresie opieki posprzedażowej Kupującego obowiązuje regulamin zaakceptowany przez niego przy składaniu zamówienia, za wyjątkiem sytuacji, kiedy Konsument uzna go za mniej korzystny od aktualnego i poinformuje Sprzedającego o wyborze aktualnego jako obowiązującego.
 5. W sprawach nieuregulowanych właściwe jest prawo polskie w szczególności zastosowanie mają przepisy ustawy z dnia 23 kwietnia 1964 r. Kodeks Cywilny (tekst jednolity Dz. U. z 2014, poz. 121 z późn. zm.) oraz przepisy ustawy z dnia 30 maja 2014 r. o prawach konsumenta (t. j. z dnia 24 czerwca 2014 r., Dz. U. z 2014 r., poz. 827).
 6. Regulamin wchodzi w życie w dniu 11/10/2020 i ma zastosowanie do umów zawieranych od dnia  10/10/2020.